DANH MỤC TỔNG HỢP

2. Lĩnh vực Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

3. Lĩnh vực Hộ tịch

4. Lĩnh vực Hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế

5. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

6. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

7. Lĩnh vực Chính sách có công

8. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

9. Lĩnh vực Thư viện

10. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

11. Lĩnh vực Thể thao

12. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

13. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

14. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

15. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

16. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

17. Lĩnh vực Tôn giáo

18. Lĩnh vực Giảm nghèo

19. Lĩnh vực Dân Tộc

20. Lĩnh vực Tiếp Công dân

21. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

22. Lĩnh vực Giải quyết tranh chấp đất đai

23. Lĩnh vực Việc làm

24. Lĩnh vực Giải quyết tố cáo

25. Lĩnh vực Đất đai

26. Lĩnh vực Xử lý đơn

27. Lĩnh vực Dân số Kế hoạch hóa gia đình